Postup pri reklamácii, výmene a vrátení tovaru

Reklamačný protokol - stiahnite si PDF

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadokKaždý tovar pred odoslaním vizuálne skontrolujeme. Poškodenie alebo nekompletnosť zásielky nám oznámte čo najskôr po doručení.

Na tovar zakúpený v našom elektronickom obchode sa samozrejme vzťahuje 24 mesačná záruka.

Každú reklamáciu, prosím, oznámte na zákazníckej podpore e-mailom na adrese info@fashionmafia.sk

Pri reklamovaní tovaru je nutné závadu zdokumentovať. Popis nám pošlite v sprievodnom liste ktorý pribalte do zásielky. Aby sa predišlo poškodeniu pri doručení, tovar dostatočne zabaľte. Pošlite nám ho s Reklamačným protokolom (stiahnite si PDF) spolu s kópiou faktúry nám ho zašlite na adresu:

IS Studio, s.r.o.
Žižková 25
04001 Košice

Zásielky nám, prosím, neposielajte na dobierku! Reklamácie, výmeny aj vrátenie tovaru môžme riešiť až po prijatí tovaru a riadnom začatí reklamačného konania. Tovar bude po prijatí skontrolovaný a reklamačné konanie bude vyriešené obvykle do 15 pracovných dní najneskôr však do 30dní. Pokiaľ ide o výmenu, tá prebehne okamžite po prijatí zásielky.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I
Všeobecné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.fashionmafia.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
  2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.fashionmafia.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.fashionmafia.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení .
  4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
  5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.fashionmafia.sk a v sídle Predávajúceho.

Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí
  1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
  3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
  4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.fashionmafia.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.